Ustawa krajobrazowa, czyli co?

Długo oczekiwana przez szereg środowisk tzw. ustawa krajobrazowa wejdzie w życie 11 września 2015 r. (wbrew przekazanemu przez wiele mediów newsowi, ustawa nie weszła w życie 16 sierpnia 2015 r., a stanie się tak dopiero w trzy miesiące po jej ogłoszeniu, co miało miejsce 10 czerwca 2015 r.). Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw, potocznie zwana właśnie ustawą krajobrazową, w związku z dostrzeżoną wreszcie potrzebą wzmocnienia ochrony krajobrazu, dokonuje nowelizacji szeregu aktów prawnych w duchu przyznania skutecznych, w ocenie ustawodawcy, narzędzi jego ochrony.

Ustawa nie skupia w jednym akcie regulacji dotyczących ochrony krajobrazu, a dodaje i zmienia wiele postanowień w już obowiązujących  aktach prawnych. Zabieg ten z jednej strony pozwolił uchronić obywateli przed kolejną dziedzinową regulacją (ograniczając tym samym katalog aktów, z którymi muszą zapoznać się przedsiębiorcy), z drugiej zaś ustawodawca wprowadził do szeregu ustaw, kilka zbliżonych do siebie definicji, których interpretacja z pewnością nie będzie należała do najłatwiejszych.

Od 11 września 2015 r. będziemy zatem dysponowali definicją reklamy w ustawie o drogach publicznych,  definicją reklamy, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego oraz szyldu w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (tak szeroki zakres definicyjny w tym przypadku nie jest zapewne przypadkiem), znowelizowaną definicją budowli w prawie budowlanym (rozszerzoną o wolnostojące, trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe), całkowicie nowymi definicjami reklamy, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego, szyldu, krajobrazu oraz krajobrazu priorytetowego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czy wreszcie krajobrazu oraz krajobrazu kulturowego w ustawie o ochronie przyrody.

O tym, czy na gruncie każdej z w/w ustaw prawodawca mówiąc o reklamie miał na myśli to samo – przekonamy się zapewne w krótkim czasie. Doświadczenia dotyczące staranności oraz jakości prawa stanowionego na zamówienie i pod czujnym okiem kamer oraz słupków sondażowych, każą niestety przyjąć za realny scenariusz, w którym spójna interpretacja przepisów przez urzędników lokalnej administracji będzie długo marzeniem każdego z przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie reklamy i nie tylko (tym bardziej, że interpretacji urzędników będzie podlegała m. in. wspomniana już definicja krajobrazu kulturowego).

Co poza definicjami?

Warto wspomnieć, że ustawa dokonuje nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wskazując, iż zasada jednorazowości grzywny w celu przymuszenie realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego nie dotyczyć będzie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w stanie nieoszpecającym otoczenia.

Ustawa krajobrazowa zmienia ponadto przepisy kodeksu wykroczeń (dodając do niego wykroczenie polegające m. in. na umieszczaniu reklamy z naruszeniem warunków jej usytuowania określonych w ustawie o drogach publicznych), ustawy o drogach publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym, czy także ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Szczególną uwagę zwrócić należy na zmienione przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które pozwalają radom gmin na ustalenie w formie uchwały zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Tak przyjęta przez radę gminy uchwała staje się aktem prawa miejscowego, który będzie brany pod uwagę m. in. przez organy wydające decyzje w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.

Sama materia uchwały rady gminy oraz szeroki zakres upoważnienia staną się zapewne wkrótce przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych rozpatrujących skargi na uchwały, dające narzędzia do dokonania zmian, które legną u podstaw kryzysu wielu podmiotów prowadzących działalność w branży handlu powierzchniami reklamowymi.

Zwrócić należy jednak uwagę, iż sama droga do przyjęcia uchwały przez radę gminy jest dosyć długa i skomplikowana. Każda uchwała poprzedzona musi bowiem zostać uchwałą  o przygotowaniu przez wójta/burmistrza/ prezydenta miasta uchwały dot. zasad umieszczenia reklam, po  której nastąpi z kolei etap konsultacji i uzgodnień, zakończonych wyłożeniem projektu do publicznego wglądu.

Tym samym, ustawy krajobrazowej nie postrzegałbym jako natychmiastowego remedium na problemy związane z nadmierną ilością reklam w otaczającej nas przestrzeni publicznej. Zważywszy zaś na wspomnianą na początku ilość zbliżonych przedmiotowo definicji wprowadzanych jednorazowo do różnych aktów prawnych, z cała pewnością możemy się spodziewać szeregu sporów przedsiębiorców z organami administracji publicznej, które znaleźć będą musiały swój finał na wokandach wojewódzkich sądów administracyjnych.

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *