Zmiany w prawie autorskim od 1 sierpnia 2015 r.

Z dniem 1 sierpnia 2015 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przyjęte zmiany stanowią implementację do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia 27 września 2011 r. dotyczącej zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych. Celem przyjętych zmian jest ujednolicenie sposobu obliczania czasu ochrony autorskich praw majątkowych do utworu muzycznego ze słowami oraz wydłużenie czasu ochrony praw pokrewnych (praw do artystycznych wykonań i fonogramów). Kogo dotyczą wprowadzane zmiany? Zmiany poprawią ochronę prawną zarówno twórców, podmiotów autorskich praw majątkowych oraz artystów wykonawców. Co przynoszą nowe regulacje? Wchodzące w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r. zmiany określają nowy sposób obliczania autorskich praw majątkowych do utworów słowno – muzycznych. Dotychczasowy 70 letni okres, po którym wygasają autorskie prawa majątkowe dla utworów o takim charakterze będzie liczony od śmierci później zmarłej z wymienionych osób: autora utworu słownego albo kompozytora utworu muzycznego. Dla stosowanej tej zasady ustawa wymaga jednak by utwór słowny i utwór muzyczny zostały stworzone specjalnie dla danego utworu słowno-muzycznego. Zasadzie tej nie będą zatem podlegały np. remiksy piosenek. Co poza tym? Nowe przepisy wydłużą także okres z upływem, którego wygasa  prawo artysty wykonawcy do korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania prawami do niego oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania lub za rozporządzanie prawami do takiego wykonania. Dotychczasowa zasada, zgodnie z treścią której ww. prawa wygasają z upływem pięćdziesięciu lat od chwili, w której ustalono artystyczne wykonanie, zostaje zastąpione zasadą, zgodnie z którą ww. okres liczy się od roku wykonania artystycznego wykonania. Nowe przepisy wskazują...