Najnowsze wpisy na blogu

Co z dotychczasowymi umowami o pracę na czas określony?

Przypominamy, iż 22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wśród nowych postanowień, które wprowadzone zostały do kodeksu pracy na mocy ww. aktu warto odnotować chociażby te, które przewidują nowe zasady wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony.

Dotychczasowe brzmienie art. 33 kodeksu pracy pozwalało stronom zawierającym umowę o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Znowelizowane przepisy kodeksu pracy zrównują w zakresie możliwości wypowiedzenia umowy o pracę zawarte na czas nieokreślony oraz umowy o prace zawarte na czas określony. Oba rodzaje umów o pracę można zatem obecnie wypowiedzieć przy zachowaniu takich samych okresów wypowiedzenia, których długość zależy od stażu pracy u danego pracodawcy.

Co zatem z dotychczasowymi umowami o pracę zawartymi na czas określony?

czytaj dalej

Udostępnienie a powierzenie przetwarzania danych osobowych

W codziennej praktyce związanej z przetwarzaniem danych osobowych wielokrotnie spotykamy się z koniecznością przekazania danych znajdujących się w naszej dyspozycji innym podmiotom. Działanie takie może być wynikiem konieczności realizacji określonego przepisu prawa, na który powołuje się podmiot zainteresowany uzyskaniem danych (np. podmiot pytający dostawcę domen internetowych o dane podmiotu, który zarejestrował określoną domenę w celu wszczęcia postępowania o ochronę praw z domeny) lub postanowieniami umowy, na mocy której określony podmiot realizuje dla nas pewne usługi (np. podmiot prowadzący obsługę kadrową pytający o szczegółowe dane dotyczące pracowników w celu dokonania odpowiednich rozliczeń).

czytaj dalej

Dane osobowe w podmiotach leczniczych

Tydzień rozpoczynamy od lektury wymownej notatki zamieszczonej na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: http://giodo.gov.pl/1520001/id_art/8841/j/pl/

Przypominamy, iż każdy administrator danych (niezależnie od głównego przedmiotu jego działalności), zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad przetwarzania danych…

czytaj dalej

Ustawa krajobrazowa, czyli co?

Długo oczekiwana przez szereg środowisk tzw. ustawa krajobrazowa wejdzie w życie 11 września 2015 r. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw, potocznie zwana właśnie ustawą krajobrazową, w związku z dostrzeżoną wreszcie potrzebą wzmocnienia ochrony krajobrazu, dokonuje nowelizacji szeregu aktów prawnych w duchu przyznania skutecznych, w ocenie ustawodawcy, narzędzi jego ochrony.

czytaj dalej

Zmiany w prawie autorskim od 1 sierpnia 2015 r.

Z dniem 1 sierpnia 2015 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przyjęte zmiany stanowią implementację do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia 27 września 2011 r. dotyczącej zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych. Celem przyjętych zmian jest ujednolicenie sposobu obliczania czasu ochrony autorskich praw majątkowych do utworu muzycznego ze słowami oraz wydłużenie czasu ochrony praw pokrewnych (praw do artystycznych wykonań i fonogramów).

czytaj dalej

Urlop dla doktoranta: komu i kiedy?

O tym, że dobrze wykształcony pracownik jest skarbem dla każdej organizacji napisano już wiele pozycji oraz powiedziano już właściwie wszystko. Pracodawca, którego pracownik informuje o rozpoczęciu studiów doktoranckich powinien zdawać sobie jednak sprawę z tego, iż w pewnym momencie zmuszony będzie radzić sobie bez niego. O tym komu, kiedy i w jakim wymiarze przysługuje ów urlop – dziś na blogu.

czytaj dalej

Zmiany w umowach o pracę na czas określony.

25 czerwca 2015 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte zmiany wprowadzają swoistą rewolucję w zakresie umów okresowych zawieranych między pracodawcą i pracownikiem. Dotychczas obowiązujące zasady, zgodnie, z którymi trzecia kolejna umowa o pracę zawarta między stronami na czas określony wywoływała skutki równoznaczne dla zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca, zastąpione zostaną nowymi, w których okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

czytaj dalej

Czym jest antydatowanie umów?

W praktyce obrotu gospodarczego wielokrotnie zapewne spotykacie się Państwo z sytuacją, w której z różnych potrzeb podpisujecie dokument (umowę, oświadczenie itp.) opatrzony datą, która odbiega od rzeczywistej chwili, w której składany jest podpis. Do zaistnienia opisanej sytuacji dojść może bez jakiejkolwiek ingerencji lub woli składającego podpis, np. w trakcie negocjowania umowy, którą kontrahent uzupełnił o datę, podpisał i przesłał do nas lub w sytuacji, w której kontrahent prosi o przedstawienie dokumentu pełnomocnictwa udzielonego naszemu pracownikowi, który przecież od zawsze negocjował, podpisywał umowy i wykonywał szereg innych czynności w naszym imieniu. Zawsze w takim przypadku zainteresowane osoby odwołują się do hasła „antydatowania”, wyrażając jednocześnie swój pejoratywny stosunek wobec takiego działania.

Czym jest zatem ów „antydatowanie” i czy rzeczywiście jest to działanie niedozwolone?!

czytaj dalej