Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz kodeksu cywilnego.

Wraz z początkiem nowego roku wchodzą w życie istotne zmiany do ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zanim jednak przejdziemy do ich omówienia warto przypomnieć kto jest głównym adresatem norm wynikających z ww. ustawy oraz kiedy stosujemy ten akt prawny. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Jej postanowienia nie mają zastosowania do każdej transakcji, której dokonują podmioty prawa, a wyłącznie do tzw. transakcji handlowych definiowanych jako umowy, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli ich kwalifikowane strony, zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. Stronami transakcji handlowych mogą być ogólnie rzecz ujmując podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową, w tym m. in. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie (do których wszakże nie stosuje się przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), jednostki publiczne wymienione w art. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, osoby wykonujące wolne zawody, czy wreszcie oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych. Jednymi z kluczowych regulacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w dotychczasowym brzmieniu są przepisy, które regulują uprawnienia wierzyciela w zakresie możliwości dochodzenia odsetek oraz  ich wysokości. Przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przyznają wierzycielowi prawo do domagania się od dłużnika dwóch rodzajów odsetek, tzw. odsetek prolongacyjnych (w wysokości odsetek ustawowych) oraz odsetek za zwłokę w przypadku braku płatności w terminie (w wysokości tzw. odsetek podatkowych). Odsetki prolongacyjne przysługują co do zasady wierzycielowi w sytuacji, w której strony przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni. W takim przypadku...