Ustawa krajobrazowa, czyli co?

Długo oczekiwana przez szereg środowisk tzw. ustawa krajobrazowa wejdzie w życie 11 września 2015 r. (wbrew przekazanemu przez wiele mediów newsowi, ustawa nie weszła w życie 16 sierpnia 2015 r., a stanie się tak dopiero w trzy miesiące po jej ogłoszeniu, co miało miejsce 10 czerwca 2015 r.). Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw, potocznie zwana właśnie ustawą krajobrazową, w związku z dostrzeżoną wreszcie potrzebą wzmocnienia ochrony krajobrazu, dokonuje nowelizacji szeregu aktów prawnych w duchu przyznania skutecznych, w ocenie ustawodawcy, narzędzi jego ochrony. Ustawa nie skupia w jednym akcie regulacji dotyczących ochrony krajobrazu, a dodaje i zmienia wiele postanowień w już obowiązujących  aktach prawnych. Zabieg ten z jednej strony pozwolił uchronić obywateli przed kolejną dziedzinową regulacją (ograniczając tym samym katalog aktów, z którymi muszą zapoznać się przedsiębiorcy), z drugiej zaś ustawodawca wprowadził do szeregu ustaw, kilka zbliżonych do siebie definicji, których interpretacja z pewnością nie będzie należała do najłatwiejszych. Od 11 września 2015 r. będziemy zatem dysponowali definicją reklamy w ustawie o drogach publicznych,  definicją reklamy, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego oraz szyldu w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (tak szeroki zakres definicyjny w tym przypadku nie jest zapewne przypadkiem), znowelizowaną definicją budowli w prawie budowlanym (rozszerzoną o wolnostojące, trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe), całkowicie nowymi definicjami reklamy, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego, szyldu, krajobrazu oraz krajobrazu priorytetowego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czy wreszcie krajobrazu oraz krajobrazu kulturowego w ustawie o ochronie przyrody. O tym, czy na gruncie każdej z w/w ustaw prawodawca mówiąc o reklamie miał na myśli to samo – przekonamy się zapewne w krótkim czasie. Doświadczenia...